Algemene verkoopvoorwaarden

Home / Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Brakesection”: de handelsnaam van de bvba Insol (KBO 0826.896.492).
“Webshop – Brakesection”: de website (met bijhorende webshop) beheerd door Insol bvba.
“Klant”: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een product bestelt via de website “Webshop – Brakesection”.
“Producten”: alle goederen aangeboden door “Brakesection” via “Webshop – Brakesection”.
“Bestelling”: elk verzoek tot aankoop van één of meerdere producten via “Webshop – Brakesection”.
“Bevestigingsmail”: een mailbericht dat de klant ontvangt van Webshop – Brakesection of een daarmee gerelateerde persoon of onderneming nadat de klant een bestelling bij Webshop – Brakesection heeft gedaan.

Art.2 Inleidende bepalingen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle verkoopsovereenkomsten die tot stand komen na bestelling van één of meer producten via de webshop van Brakesection, beheerd door Insol bvba (KBO 0826.896.492).

De koper wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopvoorwaarden te kennen, en verklaart deze te aanvaarden ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde koopvoorwaarden. Geen enkele afwijking van de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper is toegestaan zonder schriftelijke instemming van laastgenoemde.

Insol bvba behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Voor lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Elke klant wordt geacht kennis te nemen van de gewijzigde verkoopsvoorwaarden.

 Art. 3 Totstandkoming van overeenkomsten

De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat een bevestigingsmail wordt verzonden naar de klant die een bestelling heeft geplaatst op de Webshop – Brakesection.

De klant wordt geacht op de dag van verzending kennis te hebben gekregen van de inhoud van de bevestingsmail.

De klant en Brakesection komen uitdrukkelijk overeen dat een bestelling en de ontvangst van een bevestigingsmail de uiting is van wederzijdse wilsovereenstemming.

 Art. 4 Eigendomsvoorbehoud

Partijen verzaken uitdrukkelijk aan art. 1583 BW: de geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de algehele betaling ervan conform de betalingsvoorwaarden.

Het is de koper verboden de geleverde goederen op enige manier te vervreemde zolang de betaling ervan niet heeft plaatsgevonden.

 Art. 5 Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de bevestigingsmail is de prijs verschuldigd door de klant.

Speciale prijs- of productaanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 Art. 6 Betalingsmodaliteiten en betaalgegevens

Betalingen geschieden enkel via online betalingen via Mollie B.V.. De met het overmaken van het bedrag samenhangende kosten en risico’s zijn voor rekening van de klant.

Niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag heeft tot gevolg dat de verkoper het recht heeft alle overige genoteerde bestellingen en nog openstaande bestellingen op te schorten of te annuleren op eenvoudig schriftelijke mededeling per mail. Eventuele overeengekomen kortingen of betalingsfaciliteiten komen te vervallen.

In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, wordt het nog openstaande bedrag, van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 10% per jaar. Elk onbetaald gebleven bedrag wordt zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 5,00 EUR per factuur die niet volledig voldaan werd, ter vergoeding van de schade veroorzaakt door de laattijdige betaling.

Art. 7 Levering en leveringstijd

Webshop – Brakesection streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden de eerstvolgende werkdag te verzenden. Dit betreft echter een inspanningsverbintenis en geldt enkel voor de ‘express’-verzending. ‘Normale’ verzendingen worden pas uitgestuurd bij het verschijnen van het eerstvolgende nummer.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het verschuldigde bedrag ontvangen werd door Brakesection. Zelfde opmerkingen als hierboven.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een eventuele latere leveringsdatum.

Indien door uitputting van de voorraad de ‘express’-verzending slechts kan plaatsvinden 15 werkdagen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen heeft de klant het recht om kosteloos zijn bestelling te annuleren of kan de klant een alternatief product bestellen.

Het geannuleerde product wordt binnen een periode van 10 werkdagen terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Levering vindt plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.

Brakesection kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het leveradres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

De goederen reizen voor rekening en op risico van de klant.

Art. 8 Weigering bestelling

Webshop – Brakesection behoudt zich het recht voor bestellingen kosteloos te weigeren in volgende gevallen:

  • – Bij het niet voorradig zijn van een product,
  • – Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • – Bij overmacht.

De klant wordt binnen de 10 werkdagen via mail op de hoogte gebracht van de weigering.

Indien de klant reeds zou hebben betaald wordt het betaalde saldo teruggestort.

Art. 9 Verzaking

De klant heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de “Handelspraktijkenwet” genoemd). Deze producten zijn producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en hierna genoemd: dagbladen, tijdschriften en magazines.

Art. 10 Abonnement

Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van wijzigingen.

U beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien (art. 46 §1, 3° WMPC). Voor alle abonnementen geldt dat bij voortijdige stopzetting van uw abonnement de restwaarde wordt aangerekend.

Uw abonnement wordt in geen enkel geval stilzwijgend verlengd.

Art. 11 Privacy

Voor de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de persoongegevens van onze klanten nooit over te maken aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@brakesection.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Art. 12 Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht voor de rechtbanken van Leuven.

Art. 13 Aanpassing algemene voorwaarden n.a.v. strijdigheid met wettelijke bepalingen

Indien één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met een wettelijke bepaling wordt deze voor niet-geschreven gehouden en vervangen overeenkomstig het geldend Belgisch recht.

Art. 14 Bedrijfsgegevens

Maatschappelijke naam: Insol bvba
Adres: De Moystraat 10, 2018 Antwerpen, België
Contactadres: info@brakesection.be
BTW: BE 0826.896.492
IBAN: BE68 7380 3064 3534